skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: English xóa Phân loại theo LCC: Z - Bibliography. Library science. Information resources (general). xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Next generation search engines advanced models for information retrieval
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Next generation search engines advanced models for information retrieval

Jouis, Christophe ;Biskri, Ismaïl ;Ganascia, Jean-Gabriel ;Roux, Magali;; Jouis, Christophe ; Igi Global

ISBN: 9781466603318 ; ISBN: 9781466603325 ; ISBN: 1466603305 ; ISBN: 9781466603301 ; DOI: 10.4018/978-1-4666-0330-1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ECONIS (ZBW)  (1)
  2. Dawsonera  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...