skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Năm xuất bản: 2000đến2009 xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Image and Video Retrieval: Second International Conference, CIVR 2003 Urbana-Champaign, IL, USA, July 24–25, 2003 Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image and Video Retrieval: Second International Conference, CIVR 2003 Urbana-Champaign, IL, USA, July 24–25, 2003 Proceedings

Bakker, Erwin M ; Lew, Michael S ; Huang, Thomas S ; Sebe, Nicu ; Zhou, Xiang Sean; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540451136 ; ISBN: 3540451137 ; DOI: 10.1007/3-540-45113-7

Toàn văn sẵn có

2
Intelligent Document Retrieval: Exploiting Markup Structure
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Document Retrieval: Exploiting Markup Structure

Kruschwitz, Udo

Series ISSN: 1387-5264 ; ISBN: 978-1-4020-3767-2 ; E-ISBN: 978-1-4020-3768-9 ; DOI: 10.1007/1-4020-3768-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Learning to rank for information retrieval
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning to rank for information retrieval

Liu, Tie-Yan

E-ISBN 1601982445 ; E-ISBN 9781601982445 ; E-ISBN 9781601982452

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...