skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Electrochemical process simulation III 3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electrochemical process simulation III 3

Brebbia, C. A. ;Adey, R. A.;

E-ISBN 9781845641924 ; E-ISBN 9781845643690 ; Series ISSN 17464471 ; Series ISSN 17433533

Toàn văn không sẵn có

2
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention — MICCAI 2015: 18th International Conference Munich, Germany, October 5—9, 2015, Proceedings, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention — MICCAI 2015: 18th International Conference Munich, Germany, October 5—9, 2015, Proceedings, Part III

Miccai,Verfasserin;; Navab, Nassir ; Hornegger, Joachim ; Wells, William ; Frangi, Alejandro

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-24573-7 ; E-ISBN: 978-3-319-24574-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24574-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hornegger, Joachim
  2. Navab, N.
  3. Kittler, Josef
  4. Pandu Rangan, C
  5. Navab, Nassir

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...