skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Tác giả/ người sáng tác: European Commission xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
BRICS and development alternatives innovation systems and policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

BRICS and development alternatives innovation systems and policies

Cassiolato, José Eduardo

E-ISBN 1843317990 ; E-ISBN 0857288776 ; E-ISBN 9781843318309

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. EU Bookshop (European Union)  (1)
  2. iG Library Premium Collection  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vitorino, Virgínia
  2. Vitorino, Virginia
  3. Cassiolato, José Eduardo
  4. European Commission
  5. Vitorino, V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...