skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advances in Visual Computing: 10th International Symposium, ISVC 2014, Las Vegas, NV, USA, December 8-10, 2014, Proceedings, Part I
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Visual Computing: 10th International Symposium, ISVC 2014, Las Vegas, NV, USA, December 8-10, 2014, Proceedings, Part I

Roels, Joris ; Aelterman, Jan ; De Vylder, Jonas ; Luong, Hiep ; Saeys, Yvan ; Lippens, Saskia ; Philips, Wilfried;; Bebis, George ; Boyle, Richard ; Parvin, Bahram ; Koracin, Darko ; McMahan, Ryan ; Jerald, Jason ; Zhang, Hui ; Drucker, Steven ; Kambhamettu, Chandra ; Choubassi, Maha ; Deng, Zhigang ; Carlson, Mark

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-14248-7 ; E-ISBN: 978-3-319-14249-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-14249-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Advances in Visual Computing: 10th International Symposium, ISVC 2014, Las Vegas, NV, USA, December 8-10, 2014, Proceedings, Part II
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Visual Computing: 10th International Symposium, ISVC 2014, Las Vegas, NV, USA, December 8-10, 2014, Proceedings, Part II

Bebis, G. ; Boyle, R. ; Parvin, B. ; Koracin, D. ; McMahan, R. ; Jerald, J. ; Zhang, H. ; Drucker, S.M. ; Kambhamettu, C. ; El Choubassi, M. ; Deng, Z. ; Carlson, M.;; Bebis, George ; Boyle, Richard ; Parvin, Bahram ; Koracin, Darko ; McMahan, Ryan ; Jerald, Jason ; Zhang, Hui ; Drucker, Steven ; Kambhamettu, Chandra ; Choubassi, Maha ; Deng, Zhigang ; Carlson, Mark

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-14363-7 ; E-ISBN: 978-3-319-14364-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-14364-4

Toàn văn sẵn có

3
Computer Engineering and Technology: 18th CCF Conference, NCCET 2014, Guiyang, China, July 29 – August 1, 2014, Revised Selected Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer Engineering and Technology: 18th CCF Conference, NCCET 2014, Guiyang, China, July 29 – August 1, 2014, Revised Selected Papers

Xu, Weixia;; Xu, Weixia ; Xiao, Liquan ; Li, Jinwen ; Zhang, Chengyi ; Zhu, Zhenzhen

Series ISSN: 1865-0929 ; ISBN: 978-3-662-45814-3 ; E-ISBN: 978-3-662-45815-0 ; DOI: 10.1007/978-3-662-45815-0

Toàn văn sẵn có

4
Intelligent Information Processing VII: 8th IFIP TC 12 International Conference, IIP 2014, Hangzhou, China, October 17-20, 2014, Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Information Processing VII: 8th IFIP TC 12 International Conference, IIP 2014, Hangzhou, China, October 17-20, 2014, Proceedings

Shi, Zhongzhi;; Shi, Zhongzhi ; Wu, Zhaohui ; Leake, David ; Sattler, Uli

Series ISSN: 1868-4238 ; ISBN: 978-3-662-44979-0 ; E-ISBN: 978-3-662-44980-6 ; DOI: 10.1007/978-3-662-44980-6

Toàn văn sẵn có

5
Distributed Computing and Internet Technology: 11th International Conference, ICDCIT 2015, Bhubaneswar, India, February 5-8, 2015. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Computing and Internet Technology: 11th International Conference, ICDCIT 2015, Bhubaneswar, India, February 5-8, 2015. Proceedings

Natarajan, R. ; Barua, G. ; Patra, M.R.;; Natarajan, Raja ; Barua, Gautam ; Patra, Manas

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-14976-9 ; E-ISBN: 978-3-319-14977-6 ; DOI: 10.1007/978-3-319-14977-6

Toàn văn sẵn có

6
Engineering Secure Software and Systems: 7th International Symposium, ESSoS 2015, Milan, Italy, March 4-6, 2015. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Engineering Secure Software and Systems: 7th International Symposium, ESSoS 2015, Milan, Italy, March 4-6, 2015. Proceedings

Piessens, F. ; Caballero, J. ; Bielova, N.;; Piessens, Frank ; Caballero, Juan ; Bielova, Nataliia

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-15617-0 ; E-ISBN: 978-3-319-15618-7 ; DOI: 10.1007/978-3-319-15618-7

Toàn văn sẵn có

7
Robotics: Joint Conference on Robotics, LARS 2014, SBR 2014, Robocontrol 2014, São Carlos, Brazil, October 18-23, 2014. Revised Selected Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robotics: Joint Conference on Robotics, LARS 2014, SBR 2014, Robocontrol 2014, São Carlos, Brazil, October 18-23, 2014. Revised Selected Papers

Osório, F.S. ; Wolf, D.F. ; Branco, K.C. ; Grassi, V. ; Becker, M. ; Romero, R.A.F.;; Osório, Fernando S. ; Wolf, Denis Fernando ; Castelo Branco, Kalinka ; Grassi Jr., Valdir ; Becker, Marcelo ; Romero, Roseli

Series ISSN: 1865-0929 ; ISBN: 978-3-662-48133-2 ; E-ISBN: 978-3-662-48134-9 ; DOI: 10.1007/978-3-662-48134-9

Toàn văn sẵn có

8
Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem: Second International Conference, GRMSE 2014, Ypsilanti, MI, USA, October 3-5, 2014. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geo-Informatics in Resource Management and Sustainable Ecosystem: Second International Conference, GRMSE 2014, Ypsilanti, MI, USA, October 3-5, 2014. Proceedings

Bian, Fuling;; Bian, Fuling ; Xie, Yichun

Series ISSN: 1865-0929 ; ISBN: 978-3-662-45736-8 ; E-ISBN: 978-3-662-45737-5 ; DOI: 10.1007/978-3-662-45737-5

Toàn văn sẵn có

9
KI 2015: Advances in Artificial Intelligence: 38th Annual German Conference on AI Dresden, Germany, September 21–25, 2015, Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

KI 2015: Advances in Artificial Intelligence: 38th Annual German Conference on AI Dresden, Germany, September 21–25, 2015, Proceedings

Ki,Verfasserin;; Hölldobler, Steffen ; Krötzsch, Markus ; Peñaloza, Rafael ; Rudolph, Sebastian

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-24488-4 ; E-ISBN: 978-3-319-24489-1 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24489-1

Toàn văn sẵn có

10
Advances in Artificial Intelligence and Soft Computing: 14th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2015, Cuernavaca, Morelos, Mexico, October 25–31, 2015, Proceedings, Part I
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Artificial Intelligence and Soft Computing: 14th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2015, Cuernavaca, Morelos, Mexico, October 25–31, 2015, Proceedings, Part I

Micai,Verfasserin;; Sidorov, Grigori ; Galicia-Haro, Sofía

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-319-27059-3 ; E-ISBN: 978-3-319-27060-9 ; DOI: 10.1007/978-3-319-27060-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. McMahan, R.
  2. Deng, Zhigang
  3. Drucker, S.M.
  4. El Choubassi, M.
  5. Kambhamettu, Chandra

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...