skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Digital and Discrete Geometry: Theory and Algorithms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital and Discrete Geometry: Theory and Algorithms

Chen, Li M

ISBN: 9783319120980 ; ISBN: 3319120980 ; E-ISBN: 9783319120997 ; E-ISBN: 3319120999 ; DOI: 10.1007/978-3-319-12099-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Digital Functions and Data Reconstruction: Digital-Discrete Methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Functions and Data Reconstruction: Digital-Discrete Methods

Chen, Li M.

ISBN: 978-1-4614-5637-7 ; E-ISBN: 978-1-4614-5638-4 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-5638-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Mathematical Problems in Data Science: Theoretical and Practical Methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mathematical Problems in Data Science: Theoretical and Practical Methods

Chen, Li M ; Su, Zhixun ; Jiang, Bo

ISBN: 9783319251257 ; ISBN: 3319251252 ; E-ISBN: 9783319251271 ; E-ISBN: 3319251279 ; DOI: 10.1007/978-3-319-25127-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...