skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2012: 15th International Conference, Nice, France, October 1-5, 2012, Proceedings, Part II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2012: 15th International Conference, Nice, France, October 1-5, 2012, Proceedings, Part II

Ayache, Nicholas ; Delingette, H ; Golland, Polina ; Mori, Kensaku;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Ayache, Nicholas (Editor) ; Delingette, Hervé (Editor) ; Golland, Polina (Editor) ; Mori, Kensaku (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642334177 ; ISBN: 3642334172 ; E-ISBN: 9783642334184 ; E-ISBN: 3642334180 ; DOI: 10.1007/978-3-642-33418-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2012: 15th International Conference, Nice, France, October 1-5, 2012, Proceedings, Part III
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2012: 15th International Conference, Nice, France, October 1-5, 2012, Proceedings, Part III

Ayache, Nicholas ; Delingette, H ; Golland, Polina ; Mori, Kensaku;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Ayache, Nicholas (Editor) ; Delingette, Hervé (Editor) ; Golland, Polina (Editor) ; Mori, Kensaku (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642334535 ; ISBN: 3642334539 ; E-ISBN: 9783642334542 ; E-ISBN: 3642334547 ; DOI: 10.1007/978-3-642-33454-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Handbook of Biomedical Imaging: Methodologies and Clinical Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Biomedical Imaging: Methodologies and Clinical Research

Paragios, Nikos ; Duncan, Jim ; Ayache, Nicholas;; Paragios, Nikos ; Duncan, James ; Ayache, Nicholas

ISBN: 978-0-387-09748-0 ; E-ISBN: 978-0-387-09749-7 ; DOI: 10.1007/978-0-387-09749-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2012: 15th International Conference, Nice, France, October 1-5, 2012, Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2012: 15th International Conference, Nice, France, October 1-5, 2012, Proceedings, Part I

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Mori, Kensaku;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Ayache, Nicholas (Editor) ; Delingette, Hervé (Editor) ; Golland, Polina (Editor) ; Mori, Kensaku (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642334146 ; ISBN: 3642334148 ; E-ISBN: 9783642334153 ; E-ISBN: 3642334156 ; DOI: 10.1007/978-3-642-33415-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ayache, Nicholas
  2. Asclepios, Project-Team
  3. Mori, Kensaku
  4. Mattern, Friedemann
  5. Delingette, Hervé

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...