skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Phân loại theo LCC: T - Technology . xóa Phân loại theo LCC: T - Technology .–Mining engineering. Metallurgy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hydrometallurgy: Principles and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrometallurgy: Principles and Applications

Havlík, T

ISBN10: 1845694074 ; ISBN13: 9781845694074 ; E-ISBN10: 1845694619 ; E-ISBN13: 9781845694616

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Dawsonera  (1)
  2. ScienceDirect Books (Elsevier)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Havlík, T.
  2. Havlik, T.

theo chủ đề:

  1. Hydrometallurgy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...