skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Engineering xóa Tất cả các phiên bản T - Technology . xóa Tất cả các phiên bản HAL (CCSd) xóa Tất cả các phiên bản T - Technology .–Mechanical engineering and machinery xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Agent Environments for Multi-Agent Systems IV: 4th International Workshop, E4MAS 2014 - 10 Years Later, Paris, France, May 6, 2014, Revised Selected and Invited Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent Environments for Multi-Agent Systems IV: 4th International Workshop, E4MAS 2014 - 10 Years Later, Paris, France, May 6, 2014, Revised Selected and Invited Papers

Weyns, Danny ; Michel, Fabien;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Weyns, Danny (Editor) ; Michel, Fabien (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783319238494 ; ISBN: 3319238493 ; E-ISBN: 9783319238500 ; E-ISBN: 3319238507 ; DOI: 10.1007/978-3-319-23850-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops: Confederated International Workshops: OTM Academy, OTM Industry Case Studies Program, ACM, EI2N, ISDE, META4eS, ORM, SeDeS, SINCOM, SMS, and SOMOCO 2013, Graz, Austria, September 9 - 13, 2013, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Move to Meaningful Internet Systems: OTM 2013 Workshops: Confederated International Workshops: OTM Academy, OTM Industry Case Studies Program, ACM, EI2N, ISDE, META4eS, ORM, SeDeS, SINCOM, SMS, and SOMOCO 2013, Graz, Austria, September 9 - 13, 2013, Proceedings

Demey, Yan Tang ;Panetto, Herve;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Demey, Yan Tang (Editor) ; Panetto, Hervé (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642410321 ; ISBN: 3642410324 ; E-ISBN: 9783642410338 ; E-ISBN: 3642410332 ; DOI: 10.1007/978-3-642-41033-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Games, Actions and Social Software: Multidisciplinary Aspects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Games, Actions and Social Software: Multidisciplinary Aspects

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Eijck, Jan (Editor) ; Verbrugge, Rineke (Editor)

Lecture Notes in Computer Science [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 9783642293252 ; ISBN: 3642293255 ; E-ISBN: 9783642293269 ; E-ISBN: 3642293263 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29326-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...