skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Phân loại theo LCC: S - Agriculture. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Governing agrobiodiversity : plant genetics and developing countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governing agrobiodiversity : plant genetics and developing countries

Regine Andersen

E-ISBN 9780754647416 ; E-ISBN 9780754689836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Quality and Legitimacy of Global Governance : Case Lessons from Forestry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quality and Legitimacy of Global Governance : Case Lessons from Forestry

Cadman, Timothy

E-ISBN: 9780230306462 E-ISBN: 0230306462 DOI: 10.1057/9780230306462 ISBN: 9780230243583

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Imagining sustainable food systems: theory and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imagining sustainable food systems: theory and practice

Alison Blay-Palmer

E-ISBN 9780754678168 ; E-ISBN 9780754696094

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Sustainable Protein Production and Consumption: Pigs or Peas?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Protein Production and Consumption: Pigs or Peas?

Aiking, Harry ;Boer, Joop de ;Vereijken, Johan;; Aiking, Harry ; Boer, Joop ; Vereijken, Johan

Series ISSN: 1383-5130 ; ISBN: 978-1-4020-4062-7 ; E-ISBN: 978-1-4020-4842-5 ; DOI: 10.1007/1-4020-4842-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Agriculture in Africa telling myths from facts.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agriculture in Africa telling myths from facts.

Christiaensen, Luc ;Demery, Lionel;

E-ISBN 1464811342 ; E-ISBN 1464811377 ; E-ISBN 9781464811340 ; E-ISBN 9781464811371

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Timber Trafficking in Vietnam: Crime, Security and the Environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timber Trafficking in Vietnam: Crime, Security and the Environment

Cao, Ngoc Anh

ISBN: 978-3-319-64279-6 ; E-ISBN: 978-3-319-64280-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-64280-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Sustainable Land management in the Tropics: Explaining the miracle
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable Land management in the Tropics: Explaining the miracle

Kees Burger ; Fred Zaal

E-ISBN 9780754644552 ; E-ISBN 9780754692584

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Naming food after places : food relocalisation and knowledge dynamics in rural development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Naming food after places : food relocalisation and knowledge dynamics in rural development

Maria Fonte ; Apostolos G. Papadopoulos

E-ISBN 9780754677185 ; E-ISBN 9780754694366

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Sustainable rural systems : sustainable agriculture and rural communities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sustainable rural systems : sustainable agriculture and rural communities

Guy Robinson

E-ISBN 9780754647157 ; E-ISBN 9780754688143

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Agricultural survey methods.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agricultural survey methods.

Benedetti, Roberto

E-ISBN 9780470743713 ; E-ISBN 9780470665466

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The economics of salmon aquaculture, 2nd edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The economics of salmon aquaculture, 2nd edition

Asche, Frank

E-ISBN 9780852382899 ; E-ISBN 9781119993360

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2008  (1)
  2. 2008đến2008  (2)
  3. 2009đến2009  (1)
  4. 2010đến2011  (5)
  5. Sau 2011  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...