skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Vanderdonckt, Jean xóa Phân loại theo LCC: R - Medicine. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
New Directions in Third Wave Human-Computer Interaction: Volume 1 - Technologies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Directions in Third Wave Human-Computer Interaction: Volume 1 - Technologies

Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Filimowicz, Michael (Editor) ; Tzankova, Veronika (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319733555 ; ISBN: 3319733559 ; E-ISBN: 9783319733562 ; E-ISBN: 3319733567 ; DOI: 10.1007/978-3-319-73356-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Pervasive Health: State-of-the-art and Beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Health: State-of-the-art and Beyond

Holzinger, Andreas ; Ziefle, Martina ; Rocker, Carsten;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Holzinger, Andreas (Editor) ; Ziefle, Martina (Editor) ; Röcker, Carsten (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447164128 ; ISBN: 1447164121 ; E-ISBN: 9781447164135 ; E-ISBN: 144716413X ; DOI: 10.1007/978-1-4471-6413-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...