skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mensch-Maschine-Kommunikation xóa Phân loại theo LCC: R - Medicine. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Pervasive Health: State-of-the-art and Beyond
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pervasive Health: State-of-the-art and Beyond

Holzinger, Andreas ;Röcker, Carsten ;Ziefle, Martina;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Holzinger, Andreas (Editor) ; Ziefle, Martina (Editor) ; Röcker, Carsten (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447164128 ; ISBN: 1447164121 ; E-ISBN: 9781447164135 ; E-ISBN: 144716413X ; DOI: 10.1007/978-1-4471-6413-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...