skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Phân loại theo LCC: R - Medicine. xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Genetic Control of Neuronal Migrations in Human Cortical Development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic Control of Neuronal Migrations in Human Cortical Development

Meyer, Gundela

Series ISSN: 0301-5556 ; ISBN: 978-3-540-36688-1 ; E-ISBN: 978-3-540-36689-8 ; DOI: 10.1007/978-3-540-36689-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Hyperkinetic Movement Disorders
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperkinetic Movement Disorders

Suchowersky, Oksana ;Comella, Cynthia;; Suchowersky, Oksana ; Comella, Cynthia

ISBN: 978-1-58829-805-8 ; E-ISBN: 978-1-60327-120-2 ; DOI: 10.1007/978-1-60327-120-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Subthalamic Nucleus Part I: Development, Cytology, Topography and Connections
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Subthalamic Nucleus Part I: Development, Cytology, Topography and Connections

Marani, Enrico ; Heida, Tjitske ; Lakke, Egbert ; Usunoff, Kamen

Series ISSN: 0301-5556 ; ISBN: 978-3-540-79459-2 ; E-ISBN: 978-3-540-79460-8 ; DOI: 10.1007/978-3-540-79460-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Putz, R
  2. Haines, D. E
  3. Korf, H. -W
  4. Marani, E
  5. Sano, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...