skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Phân loại theo LCC: R - Medicine. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Statistical Atlases and Computational Models of the Heart: First International Workshop, STACOM 2010, and Cardiac Electrophysiological Simulation Challenge, CESC 2010, Held in Conjunction with MICCAI 2010, Beijing, China, September 20, 2010. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Atlases and Computational Models of the Heart: First International Workshop, STACOM 2010, and Cardiac Electrophysiological Simulation Challenge, CESC 2010, Held in Conjunction with MICCAI 2010, Beijing, China, September 20, 2010. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Sermesant, Maxime ;Smith, Nicholas ;Young, Alistair;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Camara, Oscar (Editor) ; Pop, Mihaela (Editor) ; Rhode, Kawal (Editor) ; Sermesant, Maxime (Editor) ; Smith, Nic (Editor) ; Young, Alistair (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642158346 ; ISBN: 364215834X ; E-ISBN: 9783642158353 ; E-ISBN: 3642158358 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15835-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Information Processing in Computer-Assisted Interventions: Third International Conference, IPCAI 2012, Pisa, Italy, June 27, 2012. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Processing in Computer-Assisted Interventions: Third International Conference, IPCAI 2012, Pisa, Italy, June 27, 2012. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Jannin, Pierre;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Abolmaesumi, Purang (Editor) ; Joskowicz, Leo (Editor) ; Navab, Nassir (Editor) ; Jannin, Pierre (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642306174 ; ISBN: 3642306179 ; E-ISBN: 9783642306181 ; E-ISBN: 3642306187 ; DOI: 10.1007/978-3-642-30618-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
HealthGrid Applications and Technologies meet Science Gateways for Life Sciences, proceedings of HealthGrid 2012
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HealthGrid Applications and Technologies meet Science Gateways for Life Sciences, proceedings of HealthGrid 2012

Gesing, S ; Glatard, T ; Krüger, J ; Delgado Olabarriaga, S ; Solomonides, T ; Silverstein, J.C ; Montagnat, J ; Gaignard, A ; Krefting, D

ISBN: 9781614990543 ; ISBN: 1614990549

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Soft Tissue Biomechanical Modeling for Computer Assisted Surgery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft Tissue Biomechanical Modeling for Computer Assisted Surgery

Yohan Payan;; Payan, Yohan

Series ISSN: 1868-2006 ; ISBN: 978-3-642-29013-8 ; E-ISBN: 978-3-642-29014-5 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29014-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Bone Quantitative Ultrasound
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bone Quantitative Ultrasound

Laugier, Pascal ;Haïat, Guillaume;; Laugier, Pascal ; Haïat, Guillaume

ISBN: 978-94-007-0016-1 ; E-ISBN: 978-94-007-0017-8 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0017-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kittler, Josef
  2. Pandu Rangan, C
  3. Kleinberg, Jon M
  4. Kanade, Takeo
  5. Hutchison, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...