skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: R - Medicine. xóa Phân loại theo LCC: R - Medicine.–Gynecology and obstetrics xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Breast Imaging: 12th International Workshop, IWDM 2014, Gifu City, Japan, June 29 – July 2, 2014. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast Imaging: 12th International Workshop, IWDM 2014, Gifu City, Japan, June 29 – July 2, 2014. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Kobsa, Alfred (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Fujita, Hiroshi (Editor) ; Hara, Takeshi (Editor) ; Muramatsu, Chisako (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319078861 ; ISBN: 3319078860 ; E-ISBN: 9783319078878 ; E-ISBN: 3319078879 ; DOI: 10.1007/978-3-319-07887-8

Toàn văn sẵn có

2
Digital Mammography: 10th International Workshop, IWDM 2010, Girona, Catalonia, Spain, June 16-18, 2010. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Mammography: 10th International Workshop, IWDM 2010, Girona, Catalonia, Spain, June 16-18, 2010. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Marti, Robert;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Martí, Joan (Editor) ; Oliver, Arnau (Editor) ; Freixenet, Jordi (Editor) ; Martí, Robert (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642136658 ; ISBN: 3642136656 ; E-ISBN: 9783642136665 ; E-ISBN: 3642136664 ; DOI: 10.1007/978-3-642-13666-5

Toàn văn sẵn có

3
Digital Mammography: 9th International Workshop, IWDM 2008 Tucson, AZ, USA, July 20-23, 2008 Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Mammography: 9th International Workshop, IWDM 2008 Tucson, AZ, USA, July 20-23, 2008 Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Krupinski, Elizabeth A (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783540705376 ; ISBN: 3540705376 ; E-ISBN: 9783540705383 ; E-ISBN: 3540705384 ; DOI: 10.1007/978-3-540-70538-3

Toàn văn sẵn có

4
Digital Mammography: 8th International Workshop, IWDM 2006, Manchester, UK, June 18-21, 2006. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital Mammography: 8th International Workshop, IWDM 2006, Manchester, UK, June 18-21, 2006. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Zwiggelaar, Reyer;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Rangan, C. Pandu (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Astley, Susan M (Editor) ; Brady, Michael (Editor) ; Rose, Chris (Editor) ; Zwiggelaar, Reyer (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783540356257 ; ISBN: 3540356258 ; E-ISBN: 9783540356271 ; E-ISBN: 3540356274 ; DOI: 10.1007/11783237

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...