skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Social Lives with Other Animals : Tales of Sex, Death and Love
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Lives with Other Animals : Tales of Sex, Death and Love

Cudworth, Erika, Dr

E-ISBN: 9780230302488 E-ISBN: 0230302483 DOI: 10.1057/9780230302488 ISBN: 9780230241510

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Theorizing Outdoor Recreation and Ecology: Managing to enjoy ‘nature’?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theorizing Outdoor Recreation and Ecology: Managing to enjoy ‘nature’?

Ryan, Sean

ISBN: 978-1-349-57885-6 ; E-ISBN: 978-1-137-38508-6 ; DOI: 10.1057/9781137385086

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Human and Other Animals : Critical Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human and Other Animals : Critical Perspectives

Carter, Bob ;Charles, Nickie;; Carter, Bob, Dr ; Charles, Nickie, Professor

E-ISBN: 9780230321366 E-ISBN: 0230321364 DOI: 10.1057/9780230321366 ISBN: 9780230246591

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Stretching the Sociological Imagination: Essays in Honour of John Eldridge
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stretching the Sociological Imagination: Essays in Honour of John Eldridge

Smith, Andrew ;Dawson, Matt ;Fowler, Bridget ;Miller, David ;Rampton, David;; Dawson, Matt (Editor) ; Fowler, Bridget (Editor) ; Miller, David (Editor) ; Smith, Andrew (Editor)

ISBN: 9781137493637 ; ISBN: 1137493631 ; E-ISBN: 9781137493644 ; E-ISBN: 113749364X ; DOI: 10.1057/9781137493644

Toàn văn sẵn có

5
Ethical Research with Children: Untold Narratives and Taboos
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Research with Children: Untold Narratives and Taboos

Richards, Sarah ; Clark, Jessica ; Boggis, Allison

ISBN: 9781137351302 ; ISBN: 1137351306 ; E-ISBN: 9781137351319 ; E-ISBN: 1137351314 ; DOI: 10.1007/978-1-137-35131-9

Toàn văn sẵn có

6
Boys, Young Men and Violence: Masculinities, Education and Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boys, Young Men and Violence: Masculinities, Education and Practice

Harland, Ken ; Mccready, Sam

ISBN: 9781137297341 ; ISBN: 1137297344 ; E-ISBN: 9781137297358 ; E-ISBN: 1137297352 ; DOI: 10.1057/9781137297358

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fowler, Bridget
  2. Smith, Andrew
  3. Boggis, Allison
  4. Smith, A.
  5. Eldridge, J. E. T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...