skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Conflict and Multimodal Communication: Social Research and Machine Intelligence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict and Multimodal Communication: Social Research and Machine Intelligence

D'Errico, Francesca ;Poggi, Isabella ;Vinciarelli, Alessandro ;Vincze, Laura;; D'Errico, Francesca ; Poggi, Isabella ; Vinciarelli, Alessandro ; Vincze, Laura

ISBN: 978-3-319-14080-3 ; E-ISBN: 978-3-319-14081-0 ; DOI: 10.1007/978-3-319-14081-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Multimodal Communication in Political Speech. Shaping Minds and Social Action: International Workshop, Political Speech 2010, Rome, Italy, November 10-12, 2010, Revised Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimodal Communication in Political Speech. Shaping Minds and Social Action: International Workshop, Political Speech 2010, Rome, Italy, November 10-12, 2010, Revised Selected Papers

Poggi, Isabella ;D'Errico, Francesca ;Vincze, Laura ;Vinciarelli, Alessandro;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Poggi, Isabella (Editor) ; D’errico, Francesca (Editor) ; Vincze, Laura (Editor) ; Vinciarelli, Alessandro (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642415449 ; ISBN: 364241544X ; E-ISBN: 9783642415456 ; E-ISBN: 3642415458 ; DOI: 10.1007/978-3-642-41545-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. D&Apos;Errico, Francesca
  2. Vincze, Laura
  3. D'Errico, Francesca
  4. Poggi, Isabella
  5. Vinciarelli, Alessandro

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...