skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa Chủ đề: Human-computer interaction xóa Phân loại theo LCC: Q - Science.–Science (General) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Social Interaction, Globalization and Computer-Aided Analysis: A Practical Guide to Developing Social Simulation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Interaction, Globalization and Computer-Aided Analysis: A Practical Guide to Developing Social Simulation

Osherenko, Alexander; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447162599 ; ISBN: 1447162595 ; E-ISBN: 9781447162605 ; E-ISBN: 1447162609 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-6260-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
New Directions in Third Wave Human-Computer Interaction: Volume 1 - Technologies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Directions in Third Wave Human-Computer Interaction: Volume 1 - Technologies

Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Filimowicz, Michael (Editor) ; Tzankova, Veronika (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319733555 ; ISBN: 3319733559 ; E-ISBN: 9783319733562 ; E-ISBN: 3319733567 ; DOI: 10.1007/978-3-319-73356-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...