skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Comparing Mass Media in Established Democracies : Patterns of Media Performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparing Mass Media in Established Democracies : Patterns of Media Performance

Müller, Lisa

E-ISBN: 9781137391384 E-ISBN: 1137391383 DOI: 10.1057/9781137391384 ISBN: 9781137391377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink Book Series  (1)
  2. SpringerLink Books - All  (1)
  3. Palgrave Connect  (1)
  4. Dawsonera  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Müller, Lisa
  2. Müller, Lisa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...