skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 4.514  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Language and minority rights: Ethnicity, nationalism and the politics of language. 2. ed.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and minority rights: Ethnicity, nationalism and the politics of language. 2. ed.

May, Stephen

ISBN: 978-0-8058-6307-9 ; ISBN: 978-0-8058-6306-2 ; ISBN: 978-0-203-83254-7

Toàn văn không sẵn có

2
Language Attitudes and Minority Rights: The Case of Catalan in France
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Attitudes and Minority Rights: The Case of Catalan in France

Hawkey, James

ISBN: 9783319745961 ; ISBN: 3319745964 ; E-ISBN: 9783319745978 ; E-ISBN: 3319745972 ; DOI: 10.1007/978-3-319-74597-8

Toàn văn không sẵn có

3
Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language and Minority Rights: Ethnicity, Nationalism and the Politics of Language

May, Stephen

ISBN10: 0805863079 ; ISBN10: 0805863060 ; ISBN13: 9780805863079 ; ISBN13: 9780805863062 ; E-ISBN10: 020383254X ; E-ISBN13: 9780203832547

Toàn văn không sẵn có

4
Tyrol or Not Tyrol: Theatre as History in Südtirol / Alto Adige Cultural Identity Studies 25
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tyrol or Not Tyrol: Theatre as History in Südtirol / Alto Adige Cultural Identity Studies 25

Buiteleir, Nora de

Series-ISSN: 1661-3252 ; ISBN10: 3034307314 ; ISBN13: 9783034307314 ; E-ISBN10: 3035304211 ; E-ISBN13: 9783035304213

Toàn văn không sẵn có

5
Canadian Bilingual Districts: From Cornerstone to Tombstone
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian Bilingual Districts: From Cornerstone to Tombstone

Bourgeois, Daniel

ISBN: 9780773575929 ; ISBN: 0773575928

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Linguistic Stereotyping and Minority Groups in Japan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linguistic Stereotyping and Minority Groups in Japan

Gottlieb, Nanette

ISBN10: 0415338034 ; ISBN13: 9780415338035 ; E-ISBN10: 0203099214 ; E-ISBN13: 9780203099216

Toàn văn không sẵn có

7
Voice of the Vanishing Minority - Robert Sellar and the Huntingdon Gleaner, 1863+1919
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voice of the Vanishing Minority - Robert Sellar and the Huntingdon Gleaner, 1863+1919

Hill, Robert

ISBN: 9780773517363 ; E-ISBN: 9780773567252

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Linguistic Human Rights: Overcoming Linguistic Discrimination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linguistic Human Rights: Overcoming Linguistic Discrimination

Skutnabb-Kangas, Tove, Ed ; Phillipson, Robert, Ed

ISBN: 3110148781 ; ISBN: 9783110148787

Toàn văn không sẵn có

9
History of Bilingual Education in the Northern Territory: People, Programs and Policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History of Bilingual Education in the Northern Territory: People, Programs and Policies

Devlin, Brian Clive ;Disbray, Samantha ;Devlin, Nancy Regine Friedman;; Devlin, Brian Clive ; Disbray, Samantha ; Devlin, Nancy Regine Friedman

Series ISSN: 1571-5361 ; ISBN: 978-981-10-2076-6 ; E-ISBN: 978-981-10-2078-0 ; DOI: 10.1007/978-981-10-2078-0

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Language Rights: From Free Speech to Linguistic Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Rights: From Free Speech to Linguistic Governance

Pupavac, Vanessa

ISBN: 978-1-349-52033-6 ; E-ISBN: 978-1-137-28404-4 ; DOI: 10.1057/9781137284044

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Language Endangerment and Language Maintenance: An Active Approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Endangerment and Language Maintenance: An Active Approach

David Bradnd Maya Bradley

ISBN10: 0700714561 ; ISBN13: 9780700714568 ; E-ISBN10: 1315028816 ; E-ISBN13: 9781315028811

Toàn văn không sẵn có

12
Revitalising indigenous languages how to recreate a lost generation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revitalising indigenous languages how to recreate a lost generation

Olthuis, Marja-Liisa

E-ISBN 1847698891 ; E-ISBN 9781847698872 ; E-ISBN 9781847698889 ; E-ISBN 9781847698896

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Bilingual Today, United Tomorrow: Official Languages in Education and Canadian Federalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bilingual Today, United Tomorrow: Official Languages in Education and Canadian Federalism

Hayday, Matthew

ISBN: 9780773559967 ; ISBN: 0773559965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Language policies and (dis)citizenship rights, access, pedagogies.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language policies and (dis)citizenship rights, access, pedagogies.

Ramanathan, Prof. Vaidehi;

E-ISBN 9781783090181 ; E-ISBN 9781783090198 ; E-ISBN 9781783090204

Toàn văn không sẵn có

15
Minority languages and group identity: cases and categories IMPACT: Studies in Language & Society 27
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority languages and group identity: cases and categories IMPACT: Studies in Language & Society 27

John Edwards

Series-ISSN: 1385-7908 ; ISBN10: 9027218668 ; ISBN13: 9789027218667 ; E-ISBN10: 9027288682 ; E-ISBN13: 9789027288684

Toàn văn không sẵn có

16
Towards openly multilingual policies and practices assessing minority language maintenance across Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards openly multilingual policies and practices assessing minority language maintenance across Europe

Laakso, Johanna

E-ISBN 9781783094950 ; E-ISBN 9781783094967

Toàn văn không sẵn có

17
Interests and Opportunities - Race, Racism, and University Writing Instruction in the Post–Civil Rights Era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interests and Opportunities - Race, Racism, and University Writing Instruction in the Post–Civil Rights Era

Lamos, Steve

ISBN: 9780822961734 ; E-ISBN: 9780822977407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Minority Languages, Education and Communities in China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Languages, Education and Communities in China

Tsung, Linda, Dr

E-ISBN: 9780230234406 E-ISBN: 0230234402 DOI: 10.1057/9780230234406 ISBN: 9780230551480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Maintaining Minority Languages in Transnational Contexts : Australian and European Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maintaining Minority Languages in Transnational Contexts : Australian and European Perspectives

Pauwels, Anne, Professor; Winter, Joanne, Dr; Lo Bianco, Joseph, Professor

E-ISBN: 9780230206397 E-ISBN: 0230206395 DOI: 10.1057/9780230206397 ISBN: 9780230019195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Minority Languages in Europe : Frameworks, Status, Prospects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Languages in Europe : Frameworks, Status, Prospects

Hogan-Brun, Gabrielle, Dr; Wolff, Stefan, Dr

E-ISBN: 9780230502994 E-ISBN: 0230502997 DOI: 10.1057/9780230502994 ISBN: 9781403903976 ISBN: 9781403903969 ISBN: 9780230217034

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.514  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (14)
 2. 1967đến1981  (17)
 3. 1982đến1993  (79)
 4. 1994đến2005  (1.085)
 5. Sau 2005  (3.313)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.501)
 2. German  (249)
 3. French  (44)
 4. Italian  (13)
 5. Spanish  (13)
 6. Japanese  (10)
 7. Dutch  (7)
 8. Chinese  (7)
 9. Russian  (5)
 10. Hungarian  (3)
 11. Arabic  (3)
 12. Hebrew  (3)
 13. Czech  (2)
 14. Norwegian  (2)
 15. Catalan  (2)
 16. Yiddish  (2)
 17. Romanian  (2)
 18. Greek  (2)
 19. Tibetan  (2)
 20. Slovak  (1)
 21. Lithuanian  (1)
 22. Serbian  (1)
 23. Bengali  (1)
 24. Portuguese  (1)
 25. Polish  (1)
 26. Gallegan  (1)
 27. Estonian  (1)
 28. Turkish  (1)
 29. Icelandic  (1)
 30. Basque  (1)
 31. Finnish  (1)
 32. Vietnamese  (1)
 33. Persian  (1)
 34. Danish  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lytton, Edward Bulwer Lytton, Baron
 2. Rehm, Georg
 3. Uszkoreit, Hans
 4. Wodak, Ruth
 5. Parker, Gilbert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...