skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Machiavelli Goes to the Movies: Understanding The Prince through Television and Film
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Machiavelli Goes to the Movies: Understanding The Prince through Television and Film

Kasper, Eric T. ; Kozma, Troy

ISBN10: 0739195964 ; ISBN13: 9780739195963 ; E-ISBN10: 0739195956 ; E-ISBN13: 9780739195956

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kasper, Eric T
  2. Kozma, Troy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...