skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Phân loại theo LCC: P - Language and literature. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Phân loại theo LCC: P - Language and literature.–Classical philology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Kazantzakis politics of the spirit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kazantzakis politics of the spirit

Bien, Peter

E-ISBN 0691067864 ; E-ISBN 9780691128801 ; E-ISBN 9781400824410

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The state of speech Rhetoric and political thought in ancient rome
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The state of speech Rhetoric and political thought in ancient rome

Connolly, Joy

E-ISBN 0691123640 ; E-ISBN 9780691162256

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
On the Iliad
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the Iliad

Bespaloff, Rachel

E-ISBN 9780691198507 ; E-ISBN 9780691620893 ; E-ISBN 9780691656410

Toàn văn sẵn có

4
Beyond the Second Sophistic adventures in Greek postclassicism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Second Sophistic adventures in Greek postclassicism

Whitmarsh, Tim

E-ISBN 9780520276819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Alexandria still Forster, Durrell, and Cavafy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alexandria still Forster, Durrell, and Cavafy

Pinchin, Jane Lagoudis

E-ISBN 0691062838 ; E-ISBN 1400870712 ; E-ISBN 9780691616599 ; E-ISBN 9781400870714

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bien, Peter.
  2. Jane Lagoudis Pinchin
  3. Pinchin, Jane Lagoudis
  4. Connolly, Joy
  5. Mccarthy, Mary

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...