skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Beer, David xóa Phân loại theo LCC: M - Music. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Punk Sociology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punk Sociology

Beer, David

E-ISBN: 9781137371218 E-ISBN: 1137371218 DOI: 10.1057/9781137371218 ISBN: 9781137371201

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Palgrave Connect  (1)
  2. Dawsonera  (1)
  3. SpringerLink Books  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Beer, D
  2. Beer, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...