skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: M - Music. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Performing the 'New' Europe : Identities, Feelings and Politics in the Eurovision Song Contest
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performing the 'New' Europe : Identities, Feelings and Politics in the Eurovision Song Contest

Karen Fricker ; Milija Gluhovic;; Fricker, Karen ; Gluhovic, Milija

E-ISBN: 9781137367983 E-ISBN: 1137367989 DOI: 10.1057/9781137367983 ISBN: 9780230299924

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Palgrave Connect  (1)
  2. Dawsonera  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fricker, Karen
  2. Gluhovic, Milija

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...