skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Phân loại theo LCC: L - Education. xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Identity development of diverse populations 29 implications for teaching and administration in higher education: ASHE-ERIC higher education report, Volume 29, Number 6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity development of diverse populations 29 implications for teaching and administration in higher education: ASHE-ERIC higher education report, Volume 29, Number 6

Torres, Vasti

E-ISBN 0787963518 ; E-ISBN 9780787963514 ; E-ISBN 9781118209455

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The academic administrator and the law 26 what every dean and department chair needs to know, Volume 26, Number 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The academic administrator and the law 26 what every dean and department chair needs to know, Volume 26, Number 5

Toma, J. Douglas

E-ISBN 18783808S0 ; E-ISBN 9781118209080 ; E-ISBN 9781878380852

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Governance in the twenty-first-century university 30 approaches to effective leadership and strategic management: ASHE-ERIC higher education report, Volume 30, Number 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance in the twenty-first-century university 30 approaches to effective leadership and strategic management: ASHE-ERIC higher education report, Volume 30, Number 1

Gayle, Dennis John

E-ISBN 9780787971748 ; E-ISBN 9781118209332

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Collaborating to Meet Language Challenges in Indigenous Mathematics Classrooms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborating to Meet Language Challenges in Indigenous Mathematics Classrooms

Meaney, Tamsin ; Trinick, Tony ; Fairhall, Uenuku

ISBN: 978-94-007-1993-4 ; E-ISBN: 978-94-007-1994-1 ; DOI: 10.1007/978-94-007-1994-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Higher Education: Handbook of Theory and Research: Published under the Sponsorship of the Association for Institutional Research (AIR) and the Association for the Study of Higher Education (ASHE)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Higher Education: Handbook of Theory and Research: Published under the Sponsorship of the Association for Institutional Research (AIR) and the Association for the Study of Higher Education (ASHE)

Paulsen, Michael B.;; Paulsen, Michael B.

Series ISSN: 0882-4126 ; ISBN: 978-3-319-72489-8 ; E-ISBN: 978-3-319-72490-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-72490-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...