skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Terzopoulos, Demetri xóa Phân loại theo LCC: L - Education. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Design for Teaching and Learning in a Networked World: 10th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2015, Toledo, Spain, September 15-18, 2015, Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for Teaching and Learning in a Networked World: 10th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2015, Toledo, Spain, September 15-18, 2015, Proceedings

Gráinne, Conole ; Tomaz, Klobucar ; Christoph, Rensing ; Johannes, Konert ; Lavoué, Elise;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Conole, Gráinne (Editor) ; Klobučar, Tomaž (Editor) ; Rensing, Christoph (Editor) ; Konert, Johannes (Editor) ; Lavoué, Elise (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783319242576 ; ISBN: 3319242571 ; E-ISBN: 9783319242583 ; E-ISBN: 331924258X ; DOI: 10.1007/978-3-319-24258-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Advances in Web-Based Learning – ICWL 2010: 9th International Conference, Shanghai, China, December 8-10, 2010. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Web-Based Learning – ICWL 2010: 9th International Conference, Shanghai, China, December 8-10, 2010. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Li, Qing ;Nejdl, Wolfgang ;Zhang, Wu;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Luo, Xiangfeng (Editor) ; Spaniol, Marc (Editor) ; Wang, Lizhe (Editor) ; Li, Qing (Editor) ; Nejdl, Wolfgang (Editor) ; Zhang, Wu (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642174063 ; ISBN: 364217406X ; E-ISBN: 9783642174070 ; E-ISBN: 3642174078 ; DOI: 10.1007/978-3-642-17407-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Intelligent Tutoring Systems: 11th International Conference, ITS 2012, Chania, Crete, Greece, June 14-18, 2012. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent Tutoring Systems: 11th International Conference, ITS 2012, Chania, Crete, Greece, June 14-18, 2012. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Panourgia, Kitty-Kiriaki;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Cerri, Stefano A (Editor) ; Clancey, William J (Editor) ; Papadourakis, Giorgos (Editor) ; Panourgia, Kitty (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642309496 ; ISBN: 3642309496 ; E-ISBN: 9783642309502 ; E-ISBN: 364230950X ; DOI: 10.1007/978-3-642-30950-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...