skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: L - Education. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
New Directions in Third Wave Human-Computer Interaction: Volume 1 - Technologies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Directions in Third Wave Human-Computer Interaction: Volume 1 - Technologies

Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Filimowicz, Michael (Editor) ; Tzankova, Veronika (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319733555 ; ISBN: 3319733559 ; E-ISBN: 9783319733562 ; E-ISBN: 3319733567 ; DOI: 10.1007/978-3-319-73356-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Revolutionizing Education with Digital Ink: The Impact of Pen and Touch Technology on Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revolutionizing Education with Digital Ink: The Impact of Pen and Touch Technology on Education

Hammond, Tracy ;Valentine, Stephanie ;Adler, Aaron;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Hammond, Tracy (Editor) ; Valentine, Stephanie (Editor) ; Adler, Aaron (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319311913 ; ISBN: 3319311913 ; E-ISBN: 9783319311937 ; E-ISBN: 331931193X ; DOI: 10.1007/978-3-319-31193-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Impact of Pen and Touch Technology on Education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of Pen and Touch Technology on Education

Hammond, Tracy ;Valentine, Stephanie ;Adler, Aaron ;Payton, Mark;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Wesson, Janet (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Cao, Xiang (Editor) ; Gonzalez Calleros, Juan (Editor) ; Hammond, Tracy (Editor) ; Valentine, Stephanie (Editor) ; Adler, Aaron (Editor) ; Payton, Mark (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319155937 ; ISBN: 3319155938 ; E-ISBN: 9783319155944 ; E-ISBN: 3319155946 ; DOI: 10.1007/978-3-319-15594-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Learning in Communities: Interdisciplinary Perspectives on Human Centered Information Technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning in Communities: Interdisciplinary Perspectives on Human Centered Information Technology

Carroll, John M. ;Vanderdonckt, Jean ;Carroll, John M.;; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Carroll, John M (Editor)

Human-Computer Interaction Series

ISBN: 9781848003316 ; ISBN: 1848003315 ; E-ISBN: 9781848003323 ; E-ISBN: 1848003323 ; DOI: 10.1007/978-1-84800-332-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...