skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: L - Education. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
TRAINING AND LEARNING FOR COMPETENCE. SECOND REPORT ON CURRENT.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

TRAINING AND LEARNING FOR COMPETENCE. SECOND REPORT ON CURRENT.

Descy, Pascaline ; Tessaring, Manfred;; Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training

CEDEFOP reference document

ISBN: 92-896-0029-2 ; Series ISSN: 1608-7089

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...