skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Phân loại theo LCC: K - Law. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Moral Minorities and the Making of American Democracy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moral Minorities and the Making of American Democracy

Volk, Kyle G.;

ISBN10: 0199371911 ; ISBN13: 9780199371914 ; E-ISBN10: 019937192X ; E-ISBN13: 9780199371921

Toàn văn không sẵn có

2
Human rights without democracy? reconciling freedom with equality
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human rights without democracy? reconciling freedom with equality

Haller, Gret

E-ISBN 9780857457868 ; E-ISBN 9780857457875

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Election law and democratic theory David Schultz, Hamline University and University of Minnesota Law School, USA.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Election law and democratic theory David Schultz, Hamline University and University of Minnesota Law School, USA.

Schultz, David

E-ISBN 9780754675433

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The democratic legitimacy of international law (Studies in international law)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The democratic legitimacy of international law (Studies in international law)

Wheatley, Steven

E-ISBN 1841138177 ; E-ISBN 1847315860 ; E-ISBN 9781841138176

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Democracies and the shock of war: the law as a battlefield
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracies and the shock of war: the law as a battlefield

Marc Cogen

E-ISBN 9781409443636 ; E-ISBN 9781409443643

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Democracy and the Vote in British Politics, 1848-1867: The Making of the Second Reform Act
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy and the Vote in British Politics, 1848-1867: The Making of the Second Reform Act

Robert Saunders

E-ISBN 9781409417941 ; E-ISBN 9781409417958

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Democracy, law and governance (Studies in modern law and policy)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Democracy, law and governance (Studies in modern law and policy)

Jacques Lenoble/Marc Maesschalck

E-ISBN 9781409403951 ; E-ISBN 9781409403968

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Volk, Kyle G
  2. Haller, Gret
  3. Wheatley, Steven.
  4. Lenoble, Jacques
  5. Schultz, David Andrew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...