skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa Phân loại theo LCC: K - Law. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Conceptions and Misconceptions of Legislation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptions and Misconceptions of Legislation

Oliver-Lalana, A. Daniel;; Oliver-Lalana, A. Daniel

Series ISSN: 2213-2813 ; ISBN: 978-3-030-12067-2 ; E-ISBN: 978-3-030-12068-9 ; DOI: 10.1007/978-3-030-12068-9

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Oliver-Lalana, A. Daniel

theo chủ đề:

  1. Law

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...