skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Phân loại theo LCC: K - Law. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Trust Management IV: 4th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2010, Morioka, Japan, June 16-18, 2010. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trust Management IV: 4th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2010, Morioka, Japan, June 16-18, 2010. Proceedings

Nishigaki, Masakatsu ;Jøsang, Audun ;Murayama, Yuko ;Marsh, Stephen;; Nishigaki, Masakatsu (Editor) ; Jøsang, Audun (Editor) ; Murayama, Yuko (Editor) ; Marsh, Stephen (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology

ISBN: 9783642134456 ; ISBN: 3642134459 ; E-ISBN: 9783642134463 ; E-ISBN: 3642134467 ; DOI: 10.1007/978-3-642-13446-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marsh, Stephen
  2. Murayama, Yuko
  3. Jøsang, Audun
  4. Nishigaki, Masakatsu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...