skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Phân loại theo LCC: K - Law.–Israel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Purse and the Sword: The Trials of Israel's Legal Revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Purse and the Sword: The Trials of Israel's Legal Revolution

Friedmann, Daniel ; Watzman, Haim

ISBN10: 0190278501 ; ISBN13: 9780190278502 ; E-ISBN10: 019027851X ; E-ISBN13: 9780190278519

Toàn văn không sẵn có

2
Land expropriation in israel : law, culture and society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land expropriation in israel : law, culture and society

Yifat Holzman-Gazit

E-ISBN 9780754625438 ; E-ISBN 9780754688297

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The right wrong man John Demjanjuk and the last great Nazi war-crimes trial
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right wrong man John Demjanjuk and the last great Nazi war-crimes trial

Douglas, Lawrence

E-ISBN 1400873150 ; E-ISBN 9780691125701 ; E-ISBN 9781400873159

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outlawed pigs: law, religion, and culture in Israel

Barak-Erez, Daphne

ISBN: 0-299221-60-1 ; ISBN: 978-0299221-60-7

Toàn văn sẵn có

5
Israeli constitutional law in the making
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israeli constitutional law in the making

Sapir, Gideon

E-ISBN 184946409X ; E-ISBN 9781849464093

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Communities and law politics and cultures of legal identities.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communities and law politics and cultures of legal identities.

Barzilai, Gad

E-ISBN 0472113151 ; E-ISBN 0472030795 ; E-ISBN 9780472113156 ; E-ISBN 9780472030798

Toàn văn sẵn có

7
Transformative justice Israeli identity on trial (law, meaning, and violence).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformative justice Israeli identity on trial (law, meaning, and violence).

Leora Bilsky

E-ISBN 047203037X ; E-ISBN 0472114220 ; E-ISBN 0472024922 ; E-ISBN 9780472114221 ; E-ISBN 9780472030378 ; E-ISBN 9780472024926

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Barak-Erez, Daphne
  2. Holzman-Gazit, Yifat.
  3. Bilsky, Leora
  4. Leora Bilsky
  5. Watzman, Haim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...