skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Steffen, Bernhard xóa Chủ đề: Information Storage and Retrieval xóa Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Electronic Participation: Third IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2011, Delft, The Netherlands, August 29 – September 1, 2011. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Participation: Third IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2011, Delft, The Netherlands, August 29 – September 1, 2011. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Tambouris, Efthimios (Editor) ; Macintosh, Ann (Editor) ; Bruijn, Hans (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642233326 ; ISBN: 3642233325 ; E-ISBN: 9783642233333 ; E-ISBN: 3642233333 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23333-3

Toàn văn sẵn có

2
Electronic Participation: Second IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2010, Lausanne, Switzerland, August 29 – September 2, 2010. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Participation: Second IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2010, Lausanne, Switzerland, August 29 – September 2, 2010. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Tambouris, Efthimios (Editor) ; Macintosh, Ann (Editor) ; Glassey, Olivier (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642151576 ; ISBN: 3642151574 ; E-ISBN: 9783642151583 ; E-ISBN: 3642151582 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15158-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...