skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Police Services: Leadership and Management Perspectives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Police Services: Leadership and Management Perspectives

Wankhade, P. ; Weir, D.;; Wankhade, Paresh (Editor) ; Weir, David (Editor)

ISBN: 9783319165677 ; ISBN: 3319165674 ; E-ISBN: 9783319165684 ; E-ISBN: 3319165682 ; DOI: 10.1007/978-3-319-16568-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wankhade, Paresh
  2. Weir, David
  3. Wankhade, P.
  4. Weir, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...