skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A New Chapter in US-Cuba Relations: Social, Political, and Economic Implications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A New Chapter in US-Cuba Relations: Social, Political, and Economic Implications

Hershberg, Eric ;Leogrande, William M.;; Hershberg, Eric (Editor) ; Leogrande, William M (Editor)

Studies of the Americas

ISBN: 9783319311517 ; ISBN: 3319311514 ; E-ISBN: 9783319295954 ; E-ISBN: 3319295950 ; DOI: 10.1007/978-3-319-29595-4

Toàn văn sẵn có

2
Presidential leadership and the creation of the American era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presidential leadership and the creation of the American era

Nye, Joseph S., Jr

E-ISBN 9780691158365

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Leogrande, William M.
  2. Hershberg, Eric
  3. Nye, Joseph S., Jr.
  4. Nye, Joseph S.
  5. Nye, J.S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...