skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ecological and Environmental Science & Technology in China: A Roadmap to 2050
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological and Environmental Science & Technology in China: A Roadmap to 2050

Zhao, Jingzhu;; Zhao, Jingzhu

ISBN: 978-3-642-12714-4 ; E-ISBN: 978-3-642-12715-1 ; DOI: 10.1007/978-3-642-12715-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Mineral Resources Science in China: A Roadmap to 2050
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral Resources Science in China: A Roadmap to 2050

Hu, Ruizhong ;Liu, Jianming ;Zhai, Mingguo ;Zhongguo Ke Xue Yuan Staff;; Hu, Ruizhong ; Liu, Jianming ; Zhai, Mingguo

ISBN: 978-3-642-05343-6 ; E-ISBN: 978-3-642-05344-3 ; DOI: 10.1007/978-3-642-05344-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...