skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Strategic intelligence-community security partnerships molding partnerships in conflict-prone regions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic intelligence-community security partnerships molding partnerships in conflict-prone regions

Dandaura-Samu, Maiwa'Azi

E-ISBN 9781498549417 ; E-ISBN 9781498549424

Toàn văn không sẵn có

2
Institutions taking root building state capacity in challenging contexts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutions taking root building state capacity in challenging contexts

Barma, Naazneen H;; Barma, Naazneen H

ISBN: 9781464802690 ; E-ISBN: 9781464802706

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
From the ground up improving government performance with independent monitoring organizations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the ground up improving government performance with independent monitoring organizations

Kosack, Stephen

E-ISBN 0815704127 ; E-ISBN 9780815704126 ; E-ISBN 9780815704362

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
When states fail causes and consequences
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

When states fail causes and consequences

Rotberg, Robert I

E-ISBN 0691116717 ; E-ISBN 0691116725 ; E-ISBN 9780691116723

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
The developing world critical issues in politics and society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The developing world critical issues in politics and society

Udogu, E. Ike

E-ISBN 9780810884755

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Transformative political leadership making a difference in the developing world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformative political leadership making a difference in the developing world

Rotberg, Robert I

E-ISBN 0226728994 ; E-ISBN 0226728986 ; E-ISBN 9780226728995 ; E-ISBN 9780226728988

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Constitutional Patriotism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional Patriotism

Müller, Jan-Werner

ISBN: 9780691118598 ; ISBN: 0691118590 ; E-ISBN: 9781400828081

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Governance, corruption, & economic performance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Governance, corruption, & economic performance

Gupta, Sanjeev ;Abed, George T. ;Gupta, Sanjeev;; Abed, George T ; Internationaler Währungsfonds

ISBN: 1589061160

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Understanding Policy Change : How to Apply Political Economy Concepts in Practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Policy Change : How to Apply Political Economy Concepts in Practice

Corduneanu-Huci, Cristina ; Hamilton, Alexander ; Ferrer, Issel Masses

ISBN: 9780821395387 ; ISBN: 0821395386

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
How can digital technologies improve public services and governance?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How can digital technologies improve public services and governance?

Hanna, Nagy

E-ISBN 9781631578144 ; ISBN 9781631578137

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2009  (1)
 3. 2010đến2011  (2)
 4. 2012đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (9)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rotberg, Robert I.
 2. Hamilton, Alexander
 3. Naval Postgraduate School
 4. Huybens, Elisabeth
 5. Corduneanu-Huci, Cristina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...