skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
City charter making in Minnesota
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

City charter making in Minnesota

Anderson, William; University of Minnesota. Bureau for Research in Government (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Race, Performance, and Approval of Mayors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Race, Performance, and Approval of Mayors

Howell, Susan E.

E-ISBN: 9780230603325 E-ISBN: 0230603327 DOI: 10.1057/9780230603325 ISBN: 9781403974594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The urban voter group conflict and mayoral voting behavior in American cities.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The urban voter group conflict and mayoral voting behavior in American cities.

Kaufmann, Karen M

E-ISBN 0472098578 ; E-ISBN 0472068571 ; E-ISBN 9780472098576 ; E-ISBN 9780472068579

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kaufmann, Karen M.
  2. Howell, Susan
  3. Howell, S.E.
  4. Howell, Susan E.
  5. Anderson, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...