skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Cơ sở dữ liệu: Palgrave Connect xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–International law, see JZ and KZ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Power, Law and the End of Privateering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power, Law and the End of Privateering

Lemnitzer, Jan Martin

E-ISBN: 9781137318633 E-ISBN: 1137318635 DOI: 10.1057/9781137318633 ISBN: 9780230301856

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Dawsonera  (1)
  2. SpringerLink Books  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lemnitzer, Jan
  2. Lemnitzer, Jan Martin
  3. Lemnitzer, Jan Martinmmnmmauthor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...