skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: General xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Finance & development, December 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finance & development, December 1986

Fund, International Monetary;

E-ISBN 1616353678 ; E-ISBN 9781463983680 ; E-ISBN 9781463983697 ; E-ISBN 9781616353674

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
World economic outlook, April 2016 too slow for too long.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World economic outlook, April 2016 too slow for too long.

E-ISBN 9781475543728 ; E-ISBN 9781498398589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Global technological change from hard technology to soft technology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global technological change from hard technology to soft technology

Jin, Zhouying

E-ISBN 1841509205 ; E-ISBN 9781841503769 ; E-ISBN 9781841509204 ; E-ISBN 9781841504445

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Government finance statistics manual 2014
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government finance statistics manual 2014

De Clerck, Sage

E-ISBN 9781484383483 ; E-ISBN 9781484383537

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. De Clerck, Sage
  2. Jin, Zhouying.
  3. International Monetary Fund

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...