skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mensch-Maschine-Kommunikation xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
HCI and User-Experience Design: Fast-Forward to the Past, Present, and Future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HCI and User-Experience Design: Fast-Forward to the Past, Present, and Future

Marcus, Aaron; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447167433 ; ISBN: 1447167430 ; E-ISBN: 9781447167440 ; E-ISBN: 1447167449 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-6744-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Inclusive Human Machine Interaction for India: A Case Study of Developing Inclusive Applications for the Indian Population
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inclusive Human Machine Interaction for India: A Case Study of Developing Inclusive Applications for the Indian Population

Biswas, Pradipta; Karat, John (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319061658 ; ISBN: 3319061658 ; E-ISBN: 9783319065007 ; E-ISBN: 3319065009 ; DOI: 10.1007/978-3-319-06500-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...