skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Libraries xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Concepts and Advances in Information Knowledge Management Studies from Developing and Emerging Economies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts and Advances in Information Knowledge Management Studies from Developing and Emerging Economies

Bwalya, Kelvin Joseph; Mnjama, Nathan Mwakoshi ; Sebina, Peter Mazebe Ii Mothataesi

ISBN: 9781843347545

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Bwalya, Kelvin Joseph

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...