skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: User Interfaces (Computer Systems) xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
HCI and User-Experience Design: Fast-Forward to the Past, Present, and Future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HCI and User-Experience Design: Fast-Forward to the Past, Present, and Future

Marcus, Aaron; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447167433 ; ISBN: 1447167430 ; E-ISBN: 9781447167440 ; E-ISBN: 1447167449 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-6744-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
User Community Discovery
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Community Discovery

Paliouras, Georgios ;Papadopoulos, Symeon ;Vogiatzis, Dimitrios ;Kompatsiaris, Yiannis;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Paliouras, Georgios (Editor) ; Papadopoulos, Symeon (Editor) ; Vogiatzis, Dimitrios (Editor) ; Kompatsiaris, Yiannis (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319238340 ; ISBN: 3319238345 ; E-ISBN: 9783319238357 ; E-ISBN: 3319238353 ; DOI: 10.1007/978-3-319-23835-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...