skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ tháng trước xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Trajectory management exploiting the right drivers for business leadership
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trajectory management exploiting the right drivers for business leadership

Strebel, Paul

E-ISBN 9780470862902 ; E-ISBN 9780470862919

Toàn văn không sẵn có

2
Foreign Investment Promotion: Governance and Implementation in Central-Eastern European Regions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign Investment Promotion: Governance and Implementation in Central-Eastern European Regions

Capik, Paweł

ISBN: 978-3-030-13657-4 ; E-ISBN: 978-3-030-13658-1 ; DOI: 10.1007/978-3-030-13658-1

Toàn văn không sẵn có

3
Ethics into action learning from a tube of toothpaste
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics into action learning from a tube of toothpaste

Singer, Peter

E-ISBN 9781538123898 ; E-ISBN 9781538123904

Toàn văn không sẵn có

4
The tyranny of metrics with a new preface by the author
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The tyranny of metrics with a new preface by the author

Muller, Jerry Z

E-ISBN 9780691191263 ; E-ISBN 9780691191911

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...