skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Key Competencies in the Knowledge Society: IFIP TC 3 International Conference, KCKS 2010, Held as Part of WCC 2010, Brisbane, Australia, September 20-23, 2010. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Competencies in the Knowledge Society: IFIP TC 3 International Conference, KCKS 2010, Held as Part of WCC 2010, Brisbane, Australia, September 20-23, 2010. Proceedings

Reynolds, Nicholas ;Turcsányi-Szabó, Márta;; Reynolds, Nicholas (Editor) ; Turcsányi-Szabó, Márta (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology

ISBN: 9783642153778 ; ISBN: 3642153771 ; E-ISBN: 9783642153785 ; E-ISBN: 364215378X ; DOI: 10.1007/978-3-642-15378-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Software Services for e-Business and e-Society: 9th IFIP WG 6.1 Conference on e-Business, e-Services and e-Society, I3E 2009, Nancy, France, September 23-25, 2009. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Services for e-Business and e-Society: 9th IFIP WG 6.1 Conference on e-Business, e-Services and e-Society, I3E 2009, Nancy, France, September 23-25, 2009. Proceedings

Canals, Gerome;; Godart, Claude (Editor) ; Gronau, Norbert (Editor) ; Sharma, Sushil (Editor) ; Canals, Gérôme (Editor)

IFIP Advances in Information and Communication Technology

ISBN: 9783642042799 ; ISBN: 3642042791 ; E-ISBN: 9783642042805 ; E-ISBN: 3642042805 ; DOI: 10.1007/978-3-642-04280-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Marketing Research with IBM® SPSS Statistics: A Practical Guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marketing Research with IBM® SPSS Statistics: A Practical Guide

Heuvinck, Asst. Prof. Nico ; Charry, Karine ; Coussement, Kristof ; Demoulin, Nathalie

ISBN10: 1472477456 ; ISBN13: 9781472477453 ; E-ISBN10: 1315525534 ; E-ISBN13: 9781315525532

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Supporting Real Time Decision-Making: The Role of Context in Decision Support on the Move
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Supporting Real Time Decision-Making: The Role of Context in Decision Support on the Move

Burstein, Frada ;Brézillon, Patrick ;Zaslavsky, Arkady;; Burstein, Frada ; Brézillon, Patrick ; Zaslavsky, Arkady

Series ISSN: 1934-3221 ; ISBN: 978-1-4419-7405-1 ; E-ISBN: 978-1-4419-7406-8 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-7406-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Design of Sustainable Product Life Cycles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of Sustainable Product Life Cycles

Jörg Niemann ; Serge Tichkiewitch ; Engelbert Westkämper;; Niemann, Jörg ; Tichkiewitch, Serge ; Westkämper, Engelbert

ISBN: 978-3-540-79081-5 ; E-ISBN: 978-3-540-79083-9 ; DOI: 10.1007/978-3-540-79083-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Fuzzy preference queries to relational databases.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fuzzy preference queries to relational databases.

Pivert, Olivier

E-ISBN 1848168691 ; E-ISBN 9781848168695

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Intentional Perspectives on Information Systems Engineering
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intentional Perspectives on Information Systems Engineering

Selmin Nurcan ; Camille Salinesi ; Carine Souveyet ; Jolita Ralyte;; Nurcan, Selmin ; Salinesi, Camille ; Souveyet, Carine ; Ralyté, Jolita

ISBN: 978-3-642-12543-0 ; E-ISBN: 978-3-642-12544-7 ; DOI: 10.1007/978-3-642-12544-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Ontology Matching
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ontology Matching

Euzenat, Jérôme ; Shvaiko, Pavel

ISBN: 978-3-540-49611-3 ; E-ISBN: 978-3-540-49612-0 ; DOI: 10.1007/978-3-540-49612-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Business models, coproduction de valeur et systèmes d’information
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business models, coproduction de valeur et systèmes d’information

Delmond, Marie-Hélène ; Keravel, Alain ; Coelho, Fabien ; Mahl, Robert

ISBN: 978-2-8178-0488-0 ; E-ISBN: 978-2-8178-0489-7 ; DOI: 10.1007/978-2-8178-0489-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Transatlantic voyages and sociology : the migration and development of ideas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transatlantic voyages and sociology : the migration and development of ideas

Cherry Schrecker

E-ISBN 9780754676171 ; E-ISBN 9781409405009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
The Second Automobile Revolution : Trajectories of the World Carmakers in the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Second Automobile Revolution : Trajectories of the World Carmakers in the 21st Century

Freyssenet, Michel

E-ISBN: 9780230236912 E-ISBN: 023023691X DOI: 10.1057/9780230236912 ISBN: 9780230219717

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2009  (1)
  2. 2009đến2009  (3)
  3. 2010đến2010  (3)
  4. 2011đến2012  (2)
  5. Sau 2012  (2)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...