skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Leadership in Chaordic Organizations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leadership in Chaordic Organizations

Mccarter, Beverly G. ; White, Brian E.

Complex and Enterprise Systems Engineering

E-ISBN: 9781420074185; ISBN: 9781466529991; ISBN: 9781420074178; ISBN: 9781466581258

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Utilizing Big Data Paradigms for Business Intelligence
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilizing Big Data Paradigms for Business Intelligence

Darmont, Jérôme ; Loudcher, Sabine; Darmont, Jérôme (Editor)

DOI: 10.4018/978-1-5225-4963-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Material virtualities : approaching online textual embodiment

Sundén, Jenny; Universitetet I Linköping

ISBN10: 0820462047 ; Series ISSN: 1526-3169 ;

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. McCarter, B.G.
  2. Mccarter, Beverly G
  3. White, B.E.
  4. Sundén, Jenny
  5. White, Brian E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...