skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Phân loại theo LCC: H - Social sciences.–Communities. Classes. Races xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Developing New National Data on Social Mobility: A Workshop Summary
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing New National Data on Social Mobility: A Workshop Summary

Smith, Amy;; Amy Smith (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Committee on Population (Corporate Author)

ISBN: 9780309295987 ; ISBN: 030929598X ; E-ISBN: 9780309295994 ; E-ISBN: 0309295998 ; DOI: 10.17226/18557

Toàn văn sẵn có

2
Measuring Racial Discrimination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring Racial Discrimination

Dabady, Marilyn ;Blank, Rebecca M. ;Panel on Methods for Assessing Discrimination ;Citro, Constance F. ;Committee on National Statistics ;Division of Behavioral and Social Sciences and Education ;National Research Council ;Citro, Constance F.;; Constance F. Citro (Editor) ; Marilyn Dabady (Editor) ; Rebecca M. Blank (Editor) ; National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Methods for Assessing Discrimination (Corporate Author)

ISBN: 9780309091268 ; ISBN: 0309091268 ; E-ISBN: 9780309530835 ; E-ISBN: 0309530830 ; DOI: 10.17226/10887

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...