skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Sách xóa Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Geospatial Analysis and Modelling of Urban Structure and Dynamics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geospatial Analysis and Modelling of Urban Structure and Dynamics

Bin Jiang ; Xiaobai Yao;; Jiang, Bin ; Yao, Xiaobai

Series ISSN: 0924-5499 ; ISBN: 978-90-481-8571-9 ; E-ISBN: 978-90-481-8572-6 ; DOI: 10.1007/978-90-481-8572-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Emotion, identity and death: mortality across disciplines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotion, identity and death: mortality across disciplines

Douglas J. Davies/Chang-Won Park

E-ISBN 9781409424147 ; E-ISBN 9781409424154

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...