skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Romanian xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova
Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educaţia istorică între discursul politic şi identitar în Republica Moldova

Musteaţă, Sergiu

ISBN: 9789975511643 ; ISBN: 9975511643

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928). Modernizare prin reforme
Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928). Modernizare prin reforme
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basarabia în primul deceniu interbelic (1918-1928). Modernizare prin reforme

Suveica, Svetlana; Musteaţă, Sergiu (Editor)

Monografii ANTIM

ISBN: 9789975510707 ; ISBN: 9975510701

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...