skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Conceptual Gaps in China-EU Relations : Global Governance, Human Rights and Strategic Partnerships
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conceptual Gaps in China-EU Relations : Global Governance, Human Rights and Strategic Partnerships

Pan, Zhongqi;; Pan, Zhongqi

E-ISBN: 9781137027443 E-ISBN: 1137027444 DOI: 10.1057/9781137027443 ISBN: 9781137027436

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Western Spectacle of Governance and the Emergence of Humanitarian World Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Western Spectacle of Governance and the Emergence of Humanitarian World Politics

Aaltola, Mika

E-ISBN: 9780230622104 E-ISBN: 0230622100 DOI: 10.1057/9780230622104 ISBN: 9780230616349

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cooperation under Anarchy

Oye, Kenneth A.

E-ISBN: 9780691186702 ; DOI: 10.1515/9780691186702

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Sino-Japanese relations rivals or partners in regional cooperation?.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sino-Japanese relations rivals or partners in regional cooperation?.

Swanstrã¶M, Niklas ;Kokubun, Ryosei;

E-ISBN 9789814383554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
China and East Asia after the wall street crisis (Series on contemporary China, volume 33)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

China and East Asia after the wall street crisis (Series on contemporary China, volume 33)

Er, Lam Peng

E-ISBN 9789814407267

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
India and Pakistan continued conflict or cooperation?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

India and Pakistan continued conflict or cooperation?

Wolpert, Stanley

E-ISBN 0520266773 ; E-ISBN 9780520266773 ; E-ISBN 9780520948006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Breaches and bridges german foreign policy in turbulent times
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breaches and bridges german foreign policy in turbulent times

Frank-Walter, Steinmeier

E-ISBN 9781786343659 ; E-ISBN 9781786343666

Toàn văn sẵn có

8
Western Anti-Communism and the Interdoc Network : Cold War Internationale
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Western Anti-Communism and the Interdoc Network : Cold War Internationale

Scott-Smith, Giles

E-ISBN: 9781137284273 E-ISBN: 1137284277 DOI: 10.1057/9781137284273 ISBN: 9780230221260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Asia-Europe meeting contributing to a new global governance architecture : the eighth ASEM summit in brussels (2010)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Asia-Europe meeting contributing to a new global governance architecture : the eighth ASEM summit in brussels (2010)

Bersick, Sebastian

E-ISBN 9089643435 ; E-ISBN 9789048514748 ; E-ISBN 9789089643438

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Competing Visions of World Order : Global Moments and Movements, 1880s-1930s
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Competing Visions of World Order : Global Moments and Movements, 1880s-1930s

Conrad, Sebastian; Sachsenmaier, Dominic

E-ISBN: 9780230604285 E-ISBN: 0230604285 DOI: 10.1057/9780230604285 ISBN: 9781403979889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2007  (1)
  2. 2007đến2008  (1)
  3. 2009đến2009  (1)
  4. 2010đến2011  (2)
  5. Sau 2011  (5)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...